Le Rose del Lago_Brochure_Rumeno

Politica de confidentialitatesiprotectiadatelor
cu caracter personal

ÎnaceastăPolitică de confidențialitateșiprotecțiadatelor cu caracter personal, denumităîncontinuarePolitica, găsițirăspunsuri concrete despre cum sunt colectateșiprelucratedateledumneavoastrăpersonale. Dacăaveți o întrebaresaunelămurire, legată de aspecteleprezentate ne putețitrimiteîntrebăriledumneavoastră la adresa info@house3000realestate.ro sau la datele de contact furnizatemaijos.

Obiectiveledemersuluinostru, înordineaimportanței, privindaceastăPolitică sunt următoarele:

 • respectareadreptuluidumneavoastră fundamental la protecțiadatelor cu caracter personal și la intimitate;
 • respectareaprevederilorlegaleprivindprotecțiadatelor cu caracter personal;
 • completășicorectă cu privire la cine?,ce?, de ce?, unde?, pânăcând? și cum? sunt prelucratedateledumneavoastrăpersonale, pentru ca dumneavoastrăsădețineți, înorice moment, controlulasupradatelor cu caracter personal pe care ni le încredințațispreprelucrarepentruatingereascopurilornoastre.

Aceastaesteversiuneacurentășivalabilăînacest moment, fiindactualizată la 20.03.2024

 1. Cum să ne contactați?
 2. Ce acoperăPoliticanoastră?
 3. Ce date personalecolectăm de la dvs., de ceși cum le prelucrăm?
 4. Înce scop și cum prelucrămdatelecolectate online, telefonicsauîn mod direct de dvs.?
 5. Cine esteresponsabilpentrucolectareașiprelucrareadatelordvs. personale?
 6. De la cine și cum colectămdateledvs. personale?
 7. Care sunt temeiurilelegale pe care ne bazămpentruprelucrareadatelordvs. personale?
 8. Prelucrămdatelepersonalepentrucrearea de profilurisaupentruluareadeciziilorprintr-un procesautomatizat?
 9. Câttimppăstrămdateledvs. personale?
 10. Cui dezvăluim / divulgămdateledvs. personale?
 11. Sunt dateledvs. personaleînsiguranță?
 12. Suntemcertificațiși am aderat la un cod de conduită?
 13. Care sunt drepturiledvs. garantate de GDPR?
 14. Cum văputețiexercitaacestedrepturi?
 1. Cum să ne contactați?

Datele sunt colectateșiprelucrate de S.C. HOUSE 3000 REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L., are sediul in str. Publicist Constantin N Sarry 8, Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J13/1710/28.05.2003, CUI  RO 15469588,e-mail info@house3000realestate.ro

 1. Ce acoperăPoliticanoastră?
 1. Ce date personalecolectăm de la dvs., de ceși cum le prelucrăm?

Pentrudesfășurareaactivitățiinoastrecurente, prinintermediul site-uluihttps://www.santamariabay.com/, https://www.lerosedellago.com/, putețicompleta diverse formulare online, cum ar fi:

 • Însecțiunea“Contact”, putețicomunica cu noiși ne putețisolicitaoriceinformațiișiclarificări legate de noiși de activitateanoastră de bază. Cândcomunicați cu noiprelucrămnumele, adresadvs. de e-mail, numarul de telefonșioricealte date oferițidvs. înconținutulmesajului, pentru a răspundeîn mod corespunzătorsolicitărilorsauîntrebărilordvs.
 • Pentrupromovareaactivitățiinoastreși / sau a cliențilornoștri pe site-ulnostrusau pe conturilenoastre de socializare, întocmim un portofoliu de imaginifoto/video și de testimoniale. Pentruatingereaacestui scop prelucrămimaginiledvs. șidatelepersonale pe care le oferițidvs. cândscrieți un testimonial: Numeșiprenume, rezindenta, imaginea, vocea.
 • Pentru a nepromovaactivitateașipentru a fi în contact cu dumneavoastră am creatpagini de prezentare pe platformede socializare (Facebook) și profesionale (Linkedin) pe care ne puteți contacta prin mesaje, aprecieri, comentarii. Cândcomunicați cu noiprelucrămidentitateadumneavoastra online șioricealte date oferițidvs. înconținutulmesajului, pentru a răspundeîn mod corespunzătorsolicitărilorsauîntrebărilordvs.
 • Acest website folosește cookie-uriatât cookie-uripropriicâtși cookie-uri de la terțipentru a furnizavizitatorilor o experiențămultmaibună de navigareșiserviciiadaptatenevoilorșiinteresuluifiecăruia.Cookie-urile utilizatene oferă un feedback valorosși ne ajutăînîncercarea de a îmbunătățiexperiența online.
 1. Înce scop și cum prelucrămdatelecolectate online, telefonicsauîn mod direct de dvs.?

Prelucrămdateledvs. personalepentru:

 • Transmiterea de oferteimobiliare solicitate de catredumneavoastra
 • Creareaportofoliului de imagini / testimonialepentrupromovareaactivitățiinoastrecătrealtepersoaneinteresate.
 1. Cine esteresponsabilpentrucolectareașiprelucrareadatelordvs. personale?

HOUSE 3000 REAL ESTATE INVESTMENT SRLesteoperatorulresponsabilpentrucolectareașiprelucrareadatelorpersonaleprinintermediul site-urile mentionatemai sus.

 1. De la cine și cum colectămdateledvs. personale?

Colectămdateledvs. personale direct de la dvs., fie prinintermediulformularelor pe care le completați pe site, fie prin e-mailurile pe care ni le trimitețisauprinorice alt mijloc de comunicare la distanță (poștă, curier rapid etc.), fie printelefon, fie direct la sediulnostru.

 1. Care sunt temeiurilelegale pe care ne bazămpentruprelucrareadatelordvs. personale?

7.1.executarea comezilor/ contractului de vanzare-cumparare a imobilelor (prelucrareaestenecesarăpentruexecutareaunui contract la care persoanavizatăestepartesaupentru a face demersuri la cerereapersoaneivizateînainte de încheiereaunui contract) – art. 6, alin 1, lit b) din Regulamentul 679/2016 (contract).

7.2.desfasurarea activitatii de marketing direct in temeiul interesului legitim al HOUSE 3000 REAL ESTATE INVESTMENT  SRL si pentru imbunatatirea relatiilor cu clientela (prelucrareaestenecesarăînscopulintereselor legitime urmărite de operator sau de o parteterță)-art. 6, alin.1, lit f (interesul legitim).

7.3prelucrareadatelorpersonaleprinintermediul cookie-urilor se bazeaza pe consimtamantulvizitatorilor site-ului – art. 6, alin. 1, lit a) (consimtamant)

 1. Prelucrămdatelepersonalepentrucrearea de profilurisaupentruluareadeciziilorprintr-un procesautomatizat?

Nu prelucrămdateledvs. personalepentru a văcrea un profilșinici nu folosim un procesexclusiv automat, fărăintervențieumanăpentru a luadecizii cu privire la dvs.

 1. Câttimppăstrămdateledvs. personale?

Stocămdatele cu caracter personal încondițiilelegislațieiincidentepentrufiecare scop al prelucrăriiînparteși o limităm la ceeaceeste strict și legal necesar.

9.4. Datelepersonaleprelucratepentrucreareaportofoliului de imagini / testimonialepentrupromovareaactivitățiinoastrecătrealtepersoaneinteresate se stocheazăpentruperioada strict necesarăatingeriiscopurilorpentru care au fostcolectatesaupână la retragereaconsimțământuluidvs.

9.5. Datelepersonaleprelucrateînscopultransmiterii de ofertepersonalizate solicitate de catredumneavoastra se pastreazaimpreuna cu dosarul de vanzare-cumparareaimobiluluidaca se concretizeazacontractareaiar in cazul in care nu se concretizeazacontractarea, pe o perioada de maxim 6 lunipentrueventualitatea in care varazganditisireveniti ulterior asupradeciziilorluate.

Datelepersonaledevenitenefolositoaresauajunse la scadență, încondițiilelegii, se șterg / distrugireversibil din oricebaze de date și de pe oricesuporturi de stocare / arhivare a datelorpersonalefolosite.

Datelepersonaleprelucrate pe bazaconsimțământuluidvs. se șterg / distrugireversibil din oricebaze de date și de pe oricesuporturi de stocare / arhivare a datelorpersonalefolositeimediatceațidepus o cerere de retragere a consimțământuluiîncondițiile art. 7, alin. 3 din GDPR: “(3) Persoanavizată are dreptulsăîșiretragăînorice moment consimțământul. Retragereaconsimțământului nu afecteazălegalitateaprelucrăriiefectuate pe bazaconsimțământuluiînainte de retragereaacestuia. Înainte de acordareaconsimțământului, persoanavizatăesteinformată cu privire la acestlucru. Retragereaconsimțământului se face la fel de simplu ca acordareaacestuia.

Prin excepție, datelepersonaledevenitenefolositoaresauajunse la scadență, încondițiilelegii, pot fi stocateperioademai lungi de timpdacă sunt necesarepentruapărareaunuidreptîninstanță al persoaneivizatesau al nostru.

 1. Cui dezvăluim / divulgămdateledvs. personale?

Înfuncție de scopurileîn care prelucrămdateledvs. cu caracter personal, divulgăm date cătrepersoaneleimputernicite care gestioneazaprelucrarile de date ale clientilor (management, IT, contabilitate) darsicatrebirourinotarialesau alti colaboratoriimplicati in situatiacontractariiimobiliare.

Nu divulgăm / transmitemdateledvs. cu caracter personal cătrețăriterțesauorganizațiiinternaționale cu exceptia cookie-urilropentru care vadaticonsimtamantul la intrarea pe site..

 1. Sunt dateledvs. personaleînsiguranță?

Pentruprelucrareadatelordvs. personaleîncondiții de siguranțăpentrudrepturileșilibertățiledvs. fundamentale am luatmăsuritehniceșiorganizatoriceadecvatepentruprotecțiadatelorpersonale, printre care, darfără a nelimita la:

 • Toțisalariații/reprezentantii/imputernicitiinoștrisemnează un acord de confidențialitateprivindprotecțiadatelor cu caracter personal prelucrate de aceștiapentruîndeplinireaatribuțiilor lor de serviciu/obligatiilor lor contractuale;
 • Folosimdoarservicii externe oferite de prestatori care demonstreazăcăasigură un nivelridicat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrateînnumelenostru;
 • Implementămmăsuritehniceșiorganizatorice de securitatepentruprotecțiafizică a locațiilorîn care prelucrăm date personaleși a dispozitivelor pe care le folosimînactivitateacurentă.

Toatemăsuriletehniceșiorganizatoriceimplementate de noi au scopul de a protejadateledvs. personaleîmpotrivaprelucrăriineautorizatesauilegaleșiîmpotrivapierderii, a distrugeriisau a deteriorăriiaccidentaleaacestora.

 1. Suntemcertificațiși am aderat la un cod de conduită?

ÎnRomânia, până la data actualizăriiprezenteiPolitici, nu s-a înființat un organism de certificareautorizatpentruaatestafaptulcărespectămlegislațiaînvigoare cu privire la protecțiadatelorpersonaleșinici nu a fostelaboratșiaprobat un Cod de conduită la care săputemadera, motivpentru care adoptăm, inclusiv ca măsuri de bunepractici, oricemijloace de securitateposibilepentru a asigura un grad de protecțiecâtmairidicatpentrudatelepersonale pe care le prelucrăm.

 1. Care sunt drepturiledvs. garantate de GDPR?

Pentruconformare la prevederileRegulamentului 679/2016, văgarantămrespectareaurmătoarelordrepturi:

 1. Avețidreptul de a varetrage, înorice moment, consimțământul cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal.Retragereaconsimțământului nu afecteazălegalitateaprelucrăriidatelorpersonaleefectuatăînainte de retragereaacestuia.
 2. Avețidreptul de a primiacces la dateledvs. personale pe care le prelucrăm, iarnoivăoferim o confirmarecăvăprelucrămdatelepersonale, sau nu, iar, încazafirmativ, văfurnizamtoateinformațiileobligatoriiprevăzute de art. 15 GDPR, precum și o copieaacestor date, dacăsolicitațiacestlucru, înformatulsolicitat de dvs. și pe calea de comunicareprecizată de dvs. încerere.
 3. Avețidreptul de aobține de la noirectificareadatelor cu caracter personal inexacte care văprivesc, fărăîntârzierinejustificate, precum șicompletareadatelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusivprinfurnizareauneideclarațiisuplimentare. Trebuiesăcomunicămrectificareadatelordvs. personaledestinatarilordatelordvs. personale (dacăexistă).
 4. Avețidreptul de asolicitaștergereadatelorpersonale pe care le prelucrăm.

Suntemobligațisăștergemdateledvs. personaleșivom face acestlucrufărăîntârzierinejustificate, dacă se îndeplinescurmătoarelecondițiiprevăzute de art. 17, alin 1 și 2 din GDPR:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesarepentruîndeplinireascopurilorpentru care au fostcolectatesauprelucrate;
 • văretragețiconsimțământul pe bazacăruia are loc prelucrareași nu existăniciun alt temei juridic pentruprelucrare;
 • văopunețiprelucrării din motive legate de situațiaparticularăîn care văaflațiși nu există motive legitime care săprevalezeînceeacepriveșteprelucrarea (art. 21, alin. 1 GDPR) sauvăopunețiprelucrăriiîn scop de marketing direct (art. 21, alin. 2 GDPR);
 • cu caracter personal au fostprelucrateilegal;
 • cu caracter personal trebuieștersepentrurespectareauneiobligațiilegale care ne revineîntemeiuldreptuluiUniuniisau al dreptului intern sub incidențacăruia ne aflăm;
 • datele cu caracter personal au fostcolectateînlegătură cu oferirea de servicii ale societățiiinformaționaleîn mod direct unuicopil.

Încazulîn care am făcutpublicedatele cu caracter personal șisuntemobligațisă le ștergem, ținândseama de tehnologiadisponibilăși de costulimplementării, luămmăsurirezonabile, inclusivmăsuritehnice, pentruainformaoperatorii care văprelucreazădatele cu caracter personal căațisolicitatștergerea de cătreaceștioperatori a oricărorlinkuricătredatele respective sau a oricărorcopiisaureproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Vomrefuzaștergereadatelordvs. personaleînurmătoarelecondițiiprevăzuteexpres de art. 17, alin. 2 GDPR:

 • dacăprelucrareadatelorpersonaleestenecesarăpentruexercitareadreptului la liberăexprimareși la informare;
 • dacăprelucrareadatelorpersonaleestenecesarăpentrurespectareauneiobligațiilegale care prevedeprelucrareaîntemeiuldreptuluiUniuniisau al dreptului intern care ni se aplicăsaupentruîndeplinireauneisarciniexecutateîninteres public sauîncadrulexercităriiuneiautoritățioficiale cu care suntemînvestiți, dacăva fi cazul;
 • dacăprelucrareadatelorpersonaleestenecesară din motive de interes public îndomeniulsănătățiipublice, înconformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) GDPR;
 • dacăprelucrareadatelorpersonaleestenecesarăînscopuri de arhivareîninteres public, înscopuri de cercetareștiințificăsauistoricăoriînscopuristatistice, înconformitate cu articolul 89 alineatul (1), înmăsuraîn care exercitareadreptuluidvs. la ștergereadatelorpersonaleestesusceptibilsăfacăimposibilăsausăafectezeîn mod gravrealizareaobiectivelorprelucrării respective;
 • dacăprelucrareadatelorpersonaleestenecesarăpentruconstatarea, exercitareasauapărareaunuidreptîninstanță.
 1. Avețidreptul de asolicitarestricționareadatelorprelucrateînurmătoarelecazuri:
 • contestațiexactitateadatelorșivomrestricționaprelucrareaacestorapentru o perioadă care ne permitesăverificămexactitateadatelor;
 • prelucrareaesteilegală, iardvs. văopunețiștergeriidatelor cu caracter personal, solicitândînschimbrestricționareautilizării lor;
 • noi nu maiavemnevoie de datele cu caracter personal înscopulprelucrării, dardvs. ni le solicitațipentruconstatarea, exercitareasauapărareaunuidreptîninstanță;
 • văopunețiprelucrăriiînconformitate cu art. 21 alin. 1 GDPR, pentruintervalul de timpîn care verificămdacădrepturilenoastre legitime prevaleazăasupradrepturilordvs.

Încazulîn care prelucrarea a fostrestricționatăîntemeiulmotivelorexpusemai sus, dateledvs. cu caracter personal pot, cu excepțiastocării, să fie prelucratenumai cu consimțământuldvs. saupentruconstatarea, exercitareasauapărareaunuidreptîninstanțăsaupentruprotecțiadrepturiloruneialtepersoanefizicesaujuridicesau din motive de interes public important al Uniuniisau al unui stat membru.

Dacăațiobținut de la noirestricționareaprelucrării, veți fi informat de cătrenoiînainte de ridicarearestricției de prelucrare.

 1. Avețidreptul la portabilitateadatelor. Putețisolicitaînorice moment săprimițidatele cu caracter personal care văprivescși pe care ni le-ațifurnizatîntr-un format structurat, utilizatîn mod curentși care poate fi citit automat șiavețidreptul de a transmiteaceste date altui operator, fărăobstacole din parteanoastră, încazulîn care:
 • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • prelucrarea se bazează pe un contract încheiatîntrenoișidvs.
 • prelucrareaesteefectuatăprinmijloace automate.

Înexercitareadreptuluidvs. la portabilitateadateloravețidreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altulacoloundeacestlucruestefezabil din punct de vederetehnic.

Exercitareadreptuluidvs. la portabilitateadatelor nu aduceatingerearticolului 17 GDPR (dreptul la ștergereadatelorpersonale), deoarecerespectivuldrept nu se aplicăprelucrăriinecesarepentruîndeplinireauneisarciniexecutateîninteres public sauîncadrulexercităriiuneiautoritățioficiale cu care esteînvestitoperatorul.

Dreptuldvs. la portabilitateadatelor nu aduceatingeredrepturilorșilibertățiloraltora. 

 1. Avețidreptul de avăopune, înorice moment, din motive legate de situațiaparticularăîn care văaflați, prelucrăriidatelorpersonaleefectuateîntemeiul art. 6, alin. 1, lit. e) sau f) din GDPR, inclusivcreării de profiluri pe bazarespectivelordispoziţii.

Oprim imediatprelucrareadatelorpersonaleîncazulîn care văopunețiprelucrării, cu excepţiacazuluiîn care demonstrămcăavem motive legitime şiimperioase care justificăprelucrareaşi care prevaleazăasupraintereselor, drepturilorşilibertăţilordvs. saucăscopulesteconstatarea, exercitareasauapărareaunuidreptîninstanţă.

Atuncicândprelucrareadatelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, avețidreptul de a văopuneînorice moment prelucrăriiînacest scop a datelor cu caracter personal care văprivesc, inclusivcreării de profiluri, înmăsuraîn care estelegată de marketingul direct respectiv, iarnoivomîncetaimediatprelucrareadatelordvs. personaleîn scop de marketing direct.

Încontextulutilizăriiserviciilorsocietățiiinformaționalevăputețiexercitadreptul de a văopuneprelucrăriidatelorpersonaleprinmijloace automate care utilizeazăspecificațiitehnice.

Încazulîn care prelucrămdateledvs. personaleînscopuri de cercetareștiințificăsauistoricăsauînscopuristatistice, puteți, din motive legate de situațiadvs. particulară, săvăopunețiprelucrăriidatelor cu caracter personal care văprivesc, cu excepțiacazuluiîn care prelucrareaestenecesarăpentruîndeplinireauneisarcini din motive de interes public.

 1. Avețidreptul de a dreptul de a nu face obiectuluneideciziibazateexclusiv pe prelucrareaautomată, inclusivcrearea de profiluri, care produce efectejuridice care văprivescsauvăafecteazăîn mod similar într-o măsurăsemnificativă.

Dreptuldvs. de a dreptul de a nu face obiectuluneideciziibazateexclusiv pe prelucrareaautomată nu se aplicăîncazulîn care decizia:

 1. estenecesarăpentruîncheiereasauexecutareaunui contract întredvs. şinoi;
 2. esteautorizatăprindreptulUniuniisaudreptul intern care ni se aplicănouăşi care prevede, de asemenea, măsuricorespunzătoarepentruprotejareadrepturilor, libertăţilorşiintereselordvs. legitime;
 3. dacă are la bazăconsimţământuldvs. explicit.

Încazurilemenţionate la literele (a) şi (c), punemînaplicaremăsuricorespunzătoarepentruprotejareadrepturilor, libertăţilorşiintereselordvs. Legitime șivăgarantămcelpuţindreptuldvs. de aobţineintervenţieumană din parteanoastrăpentru a văexprimapunctul de vedereşi a contestadecizia.

 1. Avețidreptul de a dreptul de a depune o plângereînfața ANSPCP. Datele de contact ale AutoritățiiNaţionale de Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Email: anspdcp@dataprotection.ro, Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Fax +40.318.059.602.
 1. Cum văputețiexercitaacestedrepturi?

Putețisăvăexercitațitoatedrepturileprintr-o cereredepusă la sediulnostrusauprin e-mail, folosinddatele de contact din prezentapolitica de confidentialitate.